Privacy – beleid

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons, het is een fundamenteel recht.

Als Verkoper van tweedehands/nieuwe wagens verwerken we noodgedwongen mailgegevens voor enkel als mogelijkheid te antwoorden op gesteld vragen over onze aangeboden diensten. je leest alles over in deze “Privacyverklaring”. Neem het aandachtig door, want het bevat essentiële en nuttige informatie over jouw privacy, onze verwerking van jouw persoonsgegevens, jouw rechten en onze verplichtingen.

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”) en in de hiermee gealigneerde Belgische privacy wetgeving die gepubliceerd is op 5 september 2018. Het toesturen van e-mails wordt ook geregeld in de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Wie zijn we?

Wij zijn DF-Cars Wellen Franco David met maatschappelijke zetel Bosstraat 11, 3830 Wellen. Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens.  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).

KBO 0544.944.119. 

De lokale verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door DF-Cars Wellen.

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens, of wil je één of meerdere van jouw rechten uitoefenen, aarzel niet om ons te contacteren op volgende gegevens:

Per post: DF-Cars Wellen, t.a.v. David Franco, Bosstraat11, 3830 Wellen

Per email: info@df-cars.be

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Afhankelijk van het contact dat je met ons hebt, verwerken wij diverse categorieën van persoonsgegevens. Het kan hier bij gaan om persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam, telefoonnummer,  maar ook om jouw contactgegevens zoals je adres en e-mailadres.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn van 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. Wij raden minderjarigen aan voorzichtig te zijn in hun gebruik van het internet. Ben je nog geen 16 jaar oud, verzend dan geen gegevens over jezelf, zoals je leeftijd, je geslacht, je postadres enz. zonder het advies van je ouders. Vraag hen eventueel te controleren of de website een privacybeleid heeft dat jouw recht op privacy beschermt. Denk eraan dat je recht hebt op inzage, correctie en schrapping van de gegevens.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

DF-Cars Wellen verwerkt jouw persoonsgegevens voor afhandelingen van autoverkopen, prijsoffertes, bestekken, herstellingen en aankoopvoorwaarden. De verwerking is steeds afhankelijk van hoe en waarom je met ons in contact komt. Wij vragen niet meer gegevens dan nodig.

De verwerking van jouw persoonsgegevens binnen het kader van ons handeldrijven en is hoofdzakelijk gebaseerd op de overeenkomst tussen jou en DF-Cars.

Communicatie

Als klant en of toekomstige van DFCars Wellen houden wij jou graag op de hoogte van de status van aankoop/herstelling van je wagen. Hiervoor maken wij gebruik van jouw contactgegevens zoals jouw adres en e-mailadres. Deze verwerking van jouw persoonsgegevens vloeit voort uit ons gerechtvaardigd belang, met name het op de hoogte houden en informeren van onze klanten.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij voor de hierboven vermelde doeleinden. Zo maken wij zelf ook gebruik van dienstverleners zoals bijvoorbeeld softwareleveranciers (webhosting, marketingtools, plug-ins) . Indien derde partijen in onze opdracht persoonsgegevens verwerken dan gebeurt dit steeds onder onze strikte instructie en voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden.

Jouw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden of aan derden bezorgd met die doelstelling.

Indien wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen, dienen wij hier eveneens op in te gaan, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

In bepaalde gevallen maken wij gebruik van dienstverleners-verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zorgen wij dat deze partij voldoet aan de beschermingsvereisten zoals opgelegd door de geldende wetgeving. Zo werken wij met dienstverleners buiten de EER gevestigd in landen waarvan de Europese Commissie geoordeeld heeft dat deze een voldoende passend beschermingsniveau bieden (zoals bijvoorbeeld Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Daar waar de Europese Commissie geen dergelijke beslissing genomen heeft, wordt er steeds nagegaan of er voldoende passende waarborgen worden geboden (o.a. mits het afsluiten van de Standard Contractual Clauses van de Europese Commissie). Zo wordt onze website op vandaag gehost in Nederland.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

DF-Cars houdt jouw persoonsgegevens bij zolang dit nodig is voor de hoger omschreven doeleinden of omwille van een wettelijke verplichting die op ons rust.

Je kan ons te allen tijde te kennen geven dat je niet langer wenst dat wij jouw persoonsgegevens bewaren. Je kan hiervoor contact met ons opnemen zoals verder beschreven. Indien wij geen wettelijke bewaarplicht hebben zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen binnen een termijn van 1 maand nadat we jouw verzoek hiertoe ontvangen hebben.

Beheer en beveiliging

De persoonsgegevens die DF-Cars Wellen bekomt, slaan wij op in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. Wij hebben daarvoor veiligheidsmaatregelen toegepast die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

DF-Cars Wellen draagt er zorg voor dat via deze website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) jouw computer bereikt. Doch zijn we nooit persoonlijk aansprakelijk mocht dit toch gebeuren via hacking en dergelijke. 

Vertrouwelijkheid en juistheid

Jouw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je bij DF-Cars Wellen opgeeft. DF-Cars Wellen heeft een wettelijke verplichting om jouw gegevens correct bij te houden en vraagt daarom jouw medewerking om eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Je kan daarnaast te allen tijde de gegevens die we over je bewaren op onze maatschappelijke zetel opvragen via info@df-cars.be, alsook wijzigingen laten doorvoeren.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten wat betreft jouw persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om:

bevestiging te verkrijgen dat we jouw persoonsgegevens verwerken, en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben;

ons te vragen om jouw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn;

ons te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, te beperken;

jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming);

bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Indien je graag één van deze rechten wil uitoefenen of indien je andere vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons contacteren hetzij per e-mail hetzij per post via de hierboven aangegeven adressen, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Indien je niet tevreden bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens of jouw privacy vraag hebben behandeld, heb je het recht om het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Lees hier meer informatie over het gebruik van cookies

Verdere bepalingen

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DF-Cars of rechthoudende derden die toegang verleenden aan DF-Cars.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DF-Cars Wellen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DF-Cars Wellen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DF-Cars Wellen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DF-Cars geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

DF-Cars Wellen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

DF-Cars Wellen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt/Tongeren bevoegd.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.