Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Df-Cars Wellen heeft alles in het werk gesteld om de correctheid van de informatie op deze website te controleren.

Wij trachten de actuele producten en specificaties zo goed mogelijk weer te geven, deze site niet gezien worden als een onfeilbare leidraad voor de producten en diensten van Df-Cars Wellen en is hij evenmin bedoeld als een offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig.

COPYRIGHT

Alle rechten, met inbegrip van auteurs- en databaserechten, met betrekking tot de website en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Df-Cars Wellen of worden op andere wijze gebruikt zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of de houder van het auteursrecht. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Df-Cars Wellen of de houder van het auteursrecht. U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of ze voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U wordt geacht ermee in te stemmen deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

Df-Cars Wellen behoudt zich het recht voor om materialen (waaronder tekst en afbeeldingen) die naar de site worden verzonden voor eigen doeleinden te gebruiken, hetzij op de site of in enige andere vorm, met inbegrip van reclamedoeleinden. Df-Cars Wellen behoudt zich het recht voor om inzendingen naar de site te controleren en indien nodig aan te passen of te weigeren

AANSPRAKELIJKHEIDWe proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. Door het gebruik van deze site stemt u ermee in dat u gehouden bent aan de voorwaarden en bepalingen, die van kracht worden op de datum waarop u de site voor het eerst gebruikt.

Onverminderd uw wettelijke rechten, worden deze site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s, koppelingen en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) aangeboden in de ‘HUIDIGE STAAT’ en op basis van ‘BESCHIKBAARHEID’, zonder impliciete of expliciete garantie van vertegenwoordiging of goedkeuring. De informatie, specificaties en kleuren, weergegeven op deze website, kunnen van markt tot markt verschillen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde voertuigen worden afgebeeld met opties. Raadpleeg Df-Cars Wellen  voor de beschikbaarheid. In het bijzonder geven we geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van informatie die op deze site wordt aangeboden en garanderen we niet dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat de site en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten.

In geen geval is Df-Cars Wellen aansprakelijk voor enigerlei schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van enige informatie op onze website of van producten die op onze site worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst tijdens de uitvoering van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site.

Niettegenstaande de overige inhoud van deze voorwaarden en bepalingen is Df-Cars Wellen niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

HANDELSMERKAlle namen, afbeeldingen en logo’s ter aanduiding van Df-Cars Wellen zijn handelsmerken. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars. Df-Cars Wellen geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.

EXTERNE LINKSDf-Cars Wellen neemt geen verantwoordelijkheid omtrent de inhoud van externe sites die mogelijks vanuit deze site kunnen bezocht worden. Elke bezoek aan deze externe sites is volledig op eigen risico van de gebruiker.

BEPERKTE SOFTWAREGARANTIEDe softwarebestanden die u van deze site kunt downloaden, zijn grondig gescand en getest tijdens alle productiestadia, maar zoals bij alle nieuwe software raden we u aan voor het gebruik een virusscan uit te voeren. We adviseren u bovendien een actuele back-up van uw harde schijf te maken voordat u de software gebruikt. Df-Cars Wellen is niet aansprakelijk voor enige storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem tijdens het gebruik van de software. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voordat u enige software installeert op een computer die is aangesloten op een netwerk.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKDeze voorwaarden en bepalingen vallen onder de wetgeving van de Belgische wetgeving. Geschillen die hieruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische gerechtshoven. Indien wordt bepaald dat één van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of op enige andere wijze niet-uitvoerbaar is onder de wetten van een staat of land waarvoor deze voorwaarden zijn bedoeld, zal ze uit deze clausule worden verwijderd. Alle overige Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden & Bepalingen blijven van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.

Df-Cars Wellen behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen. Zij zal deze wijzigingen on line publiceren.

Als u deze voorwaarden niet volledig aanvaardt, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

 

bezig met laden